Regulamin Sieci FreeHotSpot™

 1. Definicje stosowane w Regulaminie

   

  Dostawca internetu – przedsiębiorstwo dostarczające usługę internetu na zlecenie Właściciela, który następnie jest przez niego udostępniany za pośrednictwem Urządzenia. Ekran Powitalny – witryna internetowa służąca Użytkownikowi do logowania się do Internetu za pośrednictwem Urządzenia zaś Operatorowi do emitowania reklamy z Sieci Reklamowej.

  Lokalizacja – przestrzeń objęta działaniem Urządzenia, FreeHotSpot polegającym na udostępnianiu przezeń internetu Użytkownikom. 

  Operator – Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607, o kapitale zakładowym w wysokości 6.974.357,60 zł, o numerze NIP 521-351-04-20, o numerze REGON 141679420, właściciel marki FreeHotSpot™ i Sieci FreeHotSpot™, Administrator Strony Internetowej Organizatora.

  Partner – firma lub organizacja współpracująca z Operatorem w obszarze komunikacji marketingowej lub innym. 

  Regulamin – niniejszy spis warunków i zasad korzystania przez Użytkownika z Internetu udostępnionego przez Właściciela za pośrednictwem urządzeń FreeHotSpot należących do Właściciela.

  Sieć Reklamowa – infrastruktura techniczna służąca do zarządzania oraz emitowania reklamy internetowej za pośrednictwem Urządzeń na Ekranie Powitalnym. 

  Terminal – komputer przenośny, smartfon, laptop lub inne narzędzie służące do korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia.

  Urządzenie – FreeHotSpot, czyli narzędzie służące do udostępniania darmowego internetu Użytkownikom przez Właściciela oraz emitowania reklam przez Operatora z utworzonej przezeń Sieci Reklamowej. 

  Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z internetu udostępnianego przez Właściciela za pośrednictwem Urządzenia.

  Właściciel – nabywca lub posiadacz Urządzenia FreeHotSpot udostepniający internet Użytkownikom w swojej lokalizacji.

   

  § 2. 

  Przedmiot Regulaminu

   

  1.Przedmiotem niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest określenie warunków i zasad korzystania z internetu udostępnionego przez Właściciela za pośrednictwem Urządzenia nabytego od Operatora.

  2. Korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia uwarunkowane jest uprzednim zapoznaniem się przez Użytkownika z Regulaminem oraz zaakceptowaniem jego postanowień. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Internetu przez Użytkownika za pośrednictwem Urządzenia nie będzie możliwe.

   


  § 3. 

  Zasady korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzeń

   

  1. Korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzeń reguluje niniejszy Regulamin. 

  2.Możliwość korzystania z Internetu udostępnionego przez Właściciela za

  pośrednictwem Urządzenia jest dla Użytkownika całkowicie bezpłatna. 

  3. Podmiotem decydującym o tym komu udostępnić Internet za pośrednictwem Urządzenia jest wyłącznie Właściciel. Jeżeli Właściciel z jakichkolwiek względów odmówi Użytkownikowi prawa skorzystania z Internetu w należącej do niego Lokalizacji lub też taką możliwość ograniczy, Użytkownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie względem Operatora. 

  4.Właściciel jest także jedynym podmiotem decydującym o zakresie usług sieciowych (m.in. o możliwości przeglądania stron www, korzystania z poczty elektronicznej, korzystania z sieci P2P etc.) udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem Urządzenia w jego Lokalizacji . Operator nie jest podmiotem decyzyjnym w tym zakresie, w związku z czym Użytkownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie względem Operatora. 

  5.Połączenie z Internetem udostępnionym Użytkownikowi za pośrednictwem Urządzenia nie jest szyfrowane, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości. 

  6.Korzystanie przez Użytkownika z Internetu za pośrednictwem Urządzenia uwarunkowane jest okresowym wyświetlaniem komunikatów reklamowych na ekranie Powitalnym. Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia Ekranu Powitalnego zawierającego reklamy z Sieci Reklamowej. 

  7. W określonych przypadkach dodatkowym warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Internetu za pośrednictwem Urządzenia jest wykonanie przez Użytkownika jednej lub kilku poniższych czynności jednocześnie: 

  a. Polubienie fan-pageʼa Właściciela lub Partnera w serwisie społecznościowym Facebook
  b. Opublikowanie statusu w serwisie społecznościowym Facebook
  c. Opublikowanie „tweetʼu” w serwisie społecznościowym Twitter
  d. Innej czynności w mediach społecznościowych

  8. Kontynuowanie korzystania z Internetu przez Użytkownika po wyświetlaniu mu Ekranu Powitalnego następuje po kliknięciu przez niego w przycisk „Korzystaj za darmo”.

  9. Po upłynięciu określonego czasu korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia, lub po wykorzystaniu określonej ilości danych, Ekran Powitalny zostanie wyświetlony samoczynnie. Wznowienie swobodnego korzystania z Internetu będzie możliwe po kliknięciu przez Użytkownika przycisku „Korzystaj za darmo”.

          

  § 4. 

  Obowiązki użytkownika

   

  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Internetu za pośrednictwem Urządzenia zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  2. Użytkownik korzystając z Internetu za pośrednictwem Urządzenia nie może podejmować żadnych działań ani też przesyłać jakichkolwiek materiałów , czy zapisów, które:
  a. są sprzeczne z prawem,

  b.naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
  c.zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
  d.naruszają prawa osób trzecich,
  e. zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów

  komputerowych lub pogorszyć ich pracę.
  3. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Internetu za pośrednictwem Urządzenia. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Operatora lub Właściciela, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Operatorowi lub Właścicielowi lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wszelkich zasądzonych od Operatora. lub Właściciela kwot, w tym także odsetek, kosztów za postępowanie procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikających z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika Internetu za pośrednictwem Urządzenia.

  4. Obowiązkiem    Użytkownika    jest    zabezpieczenie    swojego    Terminala    przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

  5. Korzystanie przez Użytkownika z internetu za pośrednictwem Urządzenia oznacza wyrażenie przez niego zgody na wyświetlanie mu reklamy poprzez Ekran Powitalny w sposób i na zasadach ustalonych przez Operatora.

   

  § 5.
  Obowiązki Operatora

   

  1.Operator dołoży wszelkich starań by zapewnić sprawne funkcjonowanie Urządzenia.

  2. Operator dołoży wszelkich starań by emisja reklam poprzez Ekran Powitalny była dla Użytkownika możliwie jak najmniej uciążliwa.

  3. Operator dołoży należnych starań, w celu zabezpieczenia dostępu do Urządzeń i przesyłanych za ich pośrednictwem danych Użytkowników, w sposób uzgodniony z Właścicielem.

    

  § 6.
  Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Użytkownik korzysta z Internetu za pośrednictwem Urządzenia na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  2. Operator nie odpowiada za przepustowość, stabilność oraz inne parametry połączenia z siecią internet za pośrednictwem Urządzeń.

  3. Operator nie prowadzi wsparcia technicznego dla Użytkowników. Działanie oraz parametry sieci udostępnianej przez Urządzenie zależne są wyłącznie od parametrów internetu Właściciela dostarczanego mu przez Dostawcę Internetu.

  4. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usługi dostępu do internetu za pośrednictwem Urządzenia w Lokalizacji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dostawca Internetu, z którym Właściciel zawarł odpowiednią umowę o świadczenie usług.

  5. Operator    nie    odpowiada    za    ewentualny    brak    kompatybilności    T erminali Użytkowników z Urządzeniem.

  6. Operator nie odpowiada za ryzyko wynikające z korzystania z nieszyfrowanych połączeń z siecią Internet i ewentualne związane z nim ryzyko utraty lub przechwytu danych, atak phishingowy, zawirusowanie etc.

  7.Użytkownikom nie przysługują roszczenia związane ze skutkami zdarzeń opisanych w punktach 2-6 powyżej.

  8. Operator nie odpowiada za treść reklam emitowanych w Sieci Reklamowej wyświetlanych Użytkownikowi za pośrednictwem Ekranu Powitalnego.

   

  § 7.
  Niedozwolone użycie

   

  1. Wykorzystywanie przez Użytkownika dostępu do Internetu pozyskanego za pośrednictwem Urządzenia w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem jest niedozwolone.

  2.Redystrybucja przez Użytkownika dostępu do Internetu pozyskanego za pośrednictwem Urządzenia w celach zarobkowych jest niedozwolona.

  3. Udostępnianie za pośrednictwem Internetu poprzez połączenie z wykorzystaniem Urządzenia treści chronionych prawem własności intelektualnej do których Użytkownik nie posiada praw jest niedozwolone.

  4. Usiłowanie uzyskania dostępu do zasobów sieci, do których Użytkownik nie posiada uprawnień i wykorzystywanie pozyskanego tą droga dostępu do jakichkolwiek celów jest niedozwolone.

  5. Stosowanie przez Użytkownika w trakcie korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia narzędzi służących do blokowania reklamy internetowej, takich jak wtyczki do przeglądarek Adblock, jest zabronione.

  6. Zabronione jest rozpowszechnianie wirusów i innych programów mogących uszkodzić Terminale innych Użytkowników.

  7.Zabronione jest rozsyłanie treści nie zamówionych przez odbiorców (spamowanie).    

    

  § 8. 

  Pliki cookies

   

  Urządzenie może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika korzystającego z Internetu za pośrednictwem Urządzenia identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla Użytkownika Serwisu, jak też dla jego Terminalu oraz danych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób by nie akceptowała plików cookies. Jednak może to utrudnić korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, ani nie zawiera żadnych informacji, dzięki którym taka identyfikacja stałaby się możliwa. Gromadzimy te dane wyłącznie po to by stale móc podnosić jakość świadczonych przez nas Usług. Ustawa z dnia 26 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zezwala na zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

   

   

  § 9. 

  Dostępność Regulaminu

   

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla Użytkownika za pośrednictwem linku umieszczonego    na    Ekranie    Powitalnym    oraz    pod    adresem www.freehotspot.pl/regulamin.pdf.

  2. Treść Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie. Nowa treść Regulaminu zostanieniezwłocznie    opublikowana    pod    adresem www.freehotspot.pl/regulamin.pdf. Definicje stosowane w Regulaminie

   

  Dostawca internetu – przedsiębiorstwo dostarczające usługę internetu na zlecenie Właściciela, który następnie jest przez niego udostępniany za pośrednictwem Urządzenia. Ekran Powitalny – witryna internetowa służąca Użytkownikowi do logowania się do Internetu za pośrednictwem Urządzenia zaś Operatorowi do emitowania reklamy z Sieci Reklamowej.

  Lokalizacja – przestrzeń objęta działaniem Urządzenia, FreeHotSpot polegającym na udostępnianiu przezeń internetu Użytkownikom. 

  Operator – Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607, o kapitale zakładowym w wysokości 6.974.357,60 zł, o numerze NIP 521-351-04-20, o numerze REGON 141679420, właściciel marki FreeHotSpot™ i Sieci FreeHotSpot™, Administrator Strony Internetowej Organizatora.

  Partner – firma lub organizacja współpracująca z Operatorem w obszarze komunikacji marketingowej lub innym. 

  Regulamin – niniejszy spis warunków i zasad korzystania przez Użytkownika z Internetu udostępnionego przez Właściciela za pośrednictwem urządzeń FreeHotSpot należących do Właściciela.

  Sieć Reklamowa – infrastruktura techniczna służąca do zarządzania oraz emitowania reklamy internetowej za pośrednictwem Urządzeń na Ekranie Powitalnym. 

  Terminal – komputer przenośny, smartfon, laptop lub inne narzędzie służące do korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia.

  Urządzenie – FreeHotSpot, czyli narzędzie służące do udostępniania darmowego internetu Użytkownikom przez Właściciela oraz emitowania reklam przez Operatora z utworzonej przezeń Sieci Reklamowej. 

  Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z internetu udostępnianego przez Właściciela za pośrednictwem Urządzenia.

  Właściciel – nabywca lub posiadacz Urządzenia FreeHotSpot udostepniający internet Użytkownikom w swojej lokalizacji.

   

  § 2. 

  Przedmiot Regulaminu

   

  1.Przedmiotem niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest określenie warunków i zasad korzystania z internetu udostępnionego przez Właściciela za pośrednictwem Urządzenia nabytego od Operatora.

  2. Korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia uwarunkowane jest uprzednim zapoznaniem się przez Użytkownika z Regulaminem oraz zaakceptowaniem jego postanowień. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Internetu przez Użytkownika za pośrednictwem Urządzenia nie będzie możliwe.

   


  § 3. 

  Zasady korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzeń

   

  1. Korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzeń reguluje niniejszy Regulamin. 

  2.Możliwość korzystania z Internetu udostępnionego przez Właściciela za

  pośrednictwem Urządzenia jest dla Użytkownika całkowicie bezpłatna. 

  3. Podmiotem decydującym o tym komu udostępnić Internet za pośrednictwem Urządzenia jest wyłącznie Właściciel. Jeżeli Właściciel z jakichkolwiek względów odmówi Użytkownikowi prawa skorzystania z Internetu w należącej do niego Lokalizacji lub też taką możliwość ograniczy, Użytkownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie względem Operatora. 

  4.Właściciel jest także jedynym podmiotem decydującym o zakresie usług sieciowych (m.in. o możliwości przeglądania stron www, korzystania z poczty elektronicznej, korzystania z sieci P2P etc.) udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem Urządzenia w jego Lokalizacji . Operator nie jest podmiotem decyzyjnym w tym zakresie, w związku z czym Użytkownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie względem Operatora. 

  5.Połączenie z Internetem udostępnionym Użytkownikowi za pośrednictwem Urządzenia nie jest szyfrowane, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości. 

  6.Korzystanie przez Użytkownika z Internetu za pośrednictwem Urządzenia uwarunkowane jest okresowym wyświetlaniem komunikatów reklamowych na ekranie Powitalnym. Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia Ekranu Powitalnego zawierającego reklamy z Sieci Reklamowej. 

  7. W określonych przypadkach dodatkowym warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Internetu za pośrednictwem Urządzenia jest wykonanie przez Użytkownika jednej lub kilku poniższych czynności jednocześnie: 

  a. Polubienie fan-pageʼa Właściciela lub Partnera w serwisie społecznościowym Facebook
  b. Opublikowanie statusu w serwisie społecznościowym Facebook
  c. Opublikowanie „tweetʼu” w serwisie społecznościowym Twitter
  d. Innej czynności w mediach społecznościowych

  8. Kontynuowanie korzystania z Internetu przez Użytkownika po wyświetlaniu mu Ekranu Powitalnego następuje po kliknięciu przez niego w przycisk „Korzystaj za darmo”.

  9. Po upłynięciu określonego czasu korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia, lub po wykorzystaniu określonej ilości danych, Ekran Powitalny zostanie wyświetlony samoczynnie. Wznowienie swobodnego korzystania z Internetu będzie możliwe po kliknięciu przez Użytkownika przycisku „Korzystaj za darmo”.

          

  § 4. 

  Obowiązki użytkownika

   

  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Internetu za pośrednictwem Urządzenia zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  2. Użytkownik korzystając z Internetu za pośrednictwem Urządzenia nie może podejmować żadnych działań ani też przesyłać jakichkolwiek materiałów , czy zapisów, które:
  a. są sprzeczne z prawem,

  b.naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
  c.zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
  d.naruszają prawa osób trzecich,
  e. zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów

  komputerowych lub pogorszyć ich pracę.
  3. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Internetu za pośrednictwem Urządzenia. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Operatora lub Właściciela, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Operatorowi lub Właścicielowi lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wszelkich zasądzonych od Operatora. lub Właściciela kwot, w tym także odsetek, kosztów za postępowanie procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikających z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika Internetu za pośrednictwem Urządzenia.

  4. Obowiązkiem    Użytkownika    jest    zabezpieczenie    swojego    Terminala    przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

  5. Korzystanie przez Użytkownika z internetu za pośrednictwem Urządzenia oznacza wyrażenie przez niego zgody na wyświetlanie mu reklamy poprzez Ekran Powitalny w sposób i na zasadach ustalonych przez Operatora.

   

  § 5.
  Obowiązki Operatora

   

  1.Operator dołoży wszelkich starań by zapewnić sprawne funkcjonowanie Urządzenia.

  2. Operator dołoży wszelkich starań by emisja reklam poprzez Ekran Powitalny była dla Użytkownika możliwie jak najmniej uciążliwa.

  3. Operator dołoży należnych starań, w celu zabezpieczenia dostępu do Urządzeń i przesyłanych za ich pośrednictwem danych Użytkowników, w sposób uzgodniony z Właścicielem.

    

  § 6.
  Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Użytkownik korzysta z Internetu za pośrednictwem Urządzenia na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  2. Operator nie odpowiada za przepustowość, stabilność oraz inne parametry połączenia z siecią internet za pośrednictwem Urządzeń.

  3. Operator nie prowadzi wsparcia technicznego dla Użytkowników. Działanie oraz parametry sieci udostępnianej przez Urządzenie zależne są wyłącznie od parametrów internetu Właściciela dostarczanego mu przez Dostawcę Internetu.

  4. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usługi dostępu do internetu za pośrednictwem Urządzenia w Lokalizacji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dostawca Internetu, z którym Właściciel zawarł odpowiednią umowę o świadczenie usług.

  5. Operator    nie    odpowiada    za    ewentualny    brak    kompatybilności    T erminali Użytkowników z Urządzeniem.

  6. Operator nie odpowiada za ryzyko wynikające z korzystania z nieszyfrowanych połączeń z siecią Internet i ewentualne związane z nim ryzyko utraty lub przechwytu danych, atak phishingowy, zawirusowanie etc.

  7.Użytkownikom nie przysługują roszczenia związane ze skutkami zdarzeń opisanych w punktach 2-6 powyżej.

  8. Operator nie odpowiada za treść reklam emitowanych w Sieci Reklamowej wyświetlanych Użytkownikowi za pośrednictwem Ekranu Powitalnego.

   

  § 7.
  Niedozwolone użycie

   

  1. Wykorzystywanie przez Użytkownika dostępu do Internetu pozyskanego za pośrednictwem Urządzenia w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem jest niedozwolone.

  2.Redystrybucja przez Użytkownika dostępu do Internetu pozyskanego za pośrednictwem Urządzenia w celach zarobkowych jest niedozwolona.

  3. Udostępnianie za pośrednictwem Internetu poprzez połączenie z wykorzystaniem Urządzenia treści chronionych prawem własności intelektualnej do których Użytkownik nie posiada praw jest niedozwolone.

  4. Usiłowanie uzyskania dostępu do zasobów sieci, do których Użytkownik nie posiada uprawnień i wykorzystywanie pozyskanego tą droga dostępu do jakichkolwiek celów jest niedozwolone.

  5. Stosowanie przez Użytkownika w trakcie korzystania z internetu za pośrednictwem Urządzenia narzędzi służących do blokowania reklamy internetowej, takich jak wtyczki do przeglądarek Adblock, jest zabronione.

  6. Zabronione jest rozpowszechnianie wirusów i innych programów mogących uszkodzić Terminale innych Użytkowników.

  7.Zabronione jest rozsyłanie treści nie zamówionych przez odbiorców (spamowanie).    

    

  § 8. 

  Pliki cookies

   

  Urządzenie może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika korzystającego z Internetu za pośrednictwem Urządzenia identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla Użytkownika Serwisu, jak też dla jego Terminalu oraz danych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób by nie akceptowała plików cookies. Jednak może to utrudnić korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, ani nie zawiera żadnych informacji, dzięki którym taka identyfikacja stałaby się możliwa. Gromadzimy te dane wyłącznie po to by stale móc podnosić jakość świadczonych przez nas Usług. Ustawa z dnia 26 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zezwala na zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

   

  § 9. 

  Dostępność Regulaminu

   

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla Użytkownika za pośrednictwem linku umieszczonego na  Ekranie Powitalnym  oraz  pod  adresem www.freehotspot.pl/regulamin.pdf.

  2. Treść Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie. Nowa treść Regulaminu zostanieniezwłocznie opublikowana pod adresem www.freehotspot.pl/regulamin.pdf.